Betagro Science Center Co., Ltd.
    

 

 

 
          
 
                                     บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
                                     
 
ห้องปฏิบัติการ
บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

มีความสามารถในการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ที่สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์
อาหารสัตว์ และ อาหารสำหรับผู้บริโภคความสามารถและการให้
บริการของห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย

      1. การทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพของฝูงสัตว์ และ
          การชันสูตรโรคในสัตว์
      2. การทดสอบคุณภาพวัตถุดิบและอาหารสัตว์
      3. การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
      4. การอบรมทางด้านวิชาการใบคำขอรับบริการยาต้านจุลชีพ


 

ระบบบริหารคุณภาพ
และการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการของ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด ได้รับการรับรองและดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025:2005 โดย
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อส่ง
มอบผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ และมีความน่าเชื่อถือในระยะเวลา
ที่รวดเร็วสิ่งที่สำคัญยิ่ง คือการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า โดยมีระบบจัดการข้อมูลและผลการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อเพิ่มความมั่นใจ โดยตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

นอกจากนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพอาหารสำหรับ
การบริโภค จึงได้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาวิธีการทดสอบคุณภาพอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐรวมทั้งโครงการระดับประเทศในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร


   
   

ห้องปฏิบัติการทางไวรัสและซีโรโลยี
ทดสอบหาภูมิคุ้มกันในซีรั่มสัตว์ปีกและสุกร เพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันที่ถ่ายทอดจากแม่ ภูมิคุ้มกันหลังจากได้รับวัคซีนหรือหลังการติดเชื้อ เทคนิคที่ใช้ทดสอบประกอบด้วย

       • Rapid Plate Agglutination Test
       • Haemagglutination Inhibition Test
       • Enzyme Linked Immunosorbent Assay
       • Serum Neutralization Test      


ทดสอบหาปริมาณไวรัสในวัคซีนเชื้อเป็นสำหรับสัตว์ปีก และสุกรโดยการเจือจางวัคซีนในความเข้มข้นที่เหมาะสมและฉีดเข้าไข่ไก่ฟักหรือเพาะลงเซลล์เพาะเลี้ยงตามชนิดวัคซีน


 
ทดสอบเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสจากอวัยวะสัตว์  สวอบ  เลือดหรือซีรั่ม โดยการเพาะเลี้ยงในไข่ไก่ฟัก เซลล์เพาะเลี้ยงและตรวจยืนยันโดยเทคนิค Immunochemistry, PCR หรือ Real Time PCRทดสอบหาปริมาณสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบและอาหารสัตว์โดยเทคนิค ELISA
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและสัตวแพทย์บริการวิชาการ

บริการทดสอบและวินิจฉัยด้านพยาธิวิทยาของสัตว์โดยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบอการณ์และมีความชำนาญเฉพาะ

.


บริการชันสูตรซากสัตว์

ให้บริการผ่าซากสัตว์ปีกและสุกรที่ป่วยหรือตายเพื่อหารอยโรคและวินิจฉัยเพื่อยืนยันสาเหตุโดยการตรวจทางพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา ส่งอวัยวะเพื่อยืนยันการติดเชื้อทางแบคทีเรียหรือไวรัส การตรวจหาปรสิตในเลือดและอุจจาระ ตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการในการเก็บตัวอย่างและการวินิจฉัยโรคสัตว์บริการตัดชิ้นเนื้อ

เพื่อวินิจฉัยรอยโรคที่จำเพาะทางจุลพยาธิวิทยาจากตัวอย่างเนื้อเยื่อของสัตว์ เพื่อหาสาเหตุการป่วยหรือการตาย

บริการทางพยาธิวิทยาอื่นๆ

ตรวจหาพยาธิในเม็ดเลือด ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จากตัวอย่างเลือดสุกรและไก่ และการตรวจหาเชื้อบิดหรือไข่พยาธิในมูลสัตว์
 


.


บริการให้คำแนะนำด้านวิชาการ

เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างและตรวจวินิจฉัยโรคทางพยาธิ


การฝึกอบรม

เทคนิคการผ่าซันสูตรซากสัตว์ให้กับหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

ความปลอดภัยทางอาหาร (Food safety) เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก มีการบังคับใช้กฏหมายทางด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างเข้มงวด ประเทศคู่ค้าจะสามารถจำหน่ายหรือส่งออกสินค้าได้ ต้องปฏิปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงกระบวนการผลิตแหล่งที่มาและคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ฉะนั้นคุณภาพของสินค้าด้านความปลอดถัยจึงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของทั้งผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า
 
ผู้ผลิตจะต้องมีแผนการควบคุมและป้องกันเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ในด้านความปลอดภัยของอาหารที่ห้ามมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค โดยต้องอาศัยห้องปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005
 


 

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025: 2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการและการรับรองจากสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สามารถให้บริการทดสอบและใช้รายงานผลในการรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบและเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก
 
นอกจากนี้ สามารถให้บริการตรวจสุขอนามัยในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การตรวจวินิจฉัยสัตว์ป่วย ทดสอบประสิทธิภาพของยาฆ่าเชื้อ และชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ รวมทั้งการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP, HACCP ในโรงงานผลิตอาหารแปรรูป โรงงานอาหารสัตว์ รวมถึงน้ำดื่มและน้ำใช้ในสถานประกอบการต่างๆ
 


ห้องปฏิบัติการทางเคมี

ห้องปฏิบัติการทางเคมี มุ่งเน้นการให้บริการทดสอบอย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด้านการตรวจหาสารสำคัญ และสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ รวมทั้งการตรวจหาปริมาณโลหะหนักในน้ำบริโภคและน้ำทิ้ง ทั้งนี้ ยังให้บริการงานทดสอบด้านการหาปริมาณยาและยาตกค้างในอาหารสัตว์
 

 

บริการทดสอบ
 
• การวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนะในอาหารและอาหารสัตว์
• การวิเคราะห์หาระดับวิตามินและแร่ธาตุ
• การวิเคราะห์หาสารพิษและสิ่งปนเปื้อนในสิ่งส่งตรวจ
• การวิเคราะห์หาปริมาณยาต้านจุลชีพหรือสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์
   และอาหารสัตว์
• การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
 

 

ส่งตัวอย่าง 24 ชม.
 
การส่งตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการโดยตรง ท่านสามารถจัดส่งตัวอย่างได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ในกรณีนอกเวลาทำการบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่รอรับตัวอย่างตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ท่านระบุรายละเอียดของตัวอย่าง วัตถุประสงค์ในการทดสอบ ชื่อผู้ส่งตัวอย่างพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
 
การส่งตัวอย่างทางรถทัวร์หรือเครื่องบิน ท่านที่มีความประสงค์จะส่งตัวอย่างทางรถทัวร์หรือเครื่องบิน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธุ์ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยระบุชื่อบริษัทขนส่ง หมายเลขขนส่ง เวลาที่ถึงปลายทางหรือชื่อสายการบิน เที่ยวบิน เวลาที่ถึงสนามบิน และรายละเอียดอื่นๆ รวมไปถึงชื่อผู้รับปลายทาง (เจ้าหน้าที่ของบริษัท) กรุณาส่งถึงปลายทางในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
136 หมู่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น.
โทรศัพท์ (+66) 02-564-7932-40
โทรสาร  (+66) 02-564-7941

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายขายและการตลาด
โทรศัพท์ (+66) 02-564-7932-40 ต่อ 306, 339
อีเมล์:
bsc@betagro.com


หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  บริการ  |  ข่าวสาร  |  กิจกรรม  |  ข้อมูลทางวิชาการและทางเทคนิค  |  ลิงค์  |  ติดต่อเรา  |  แผนที่เว็บไซต์